Konkurs “Najpiękniejsza posesja w gminie Mirzec”

Wójt Gminy Mirzec  oraz  Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Mirzec do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem:  ,,Najpiękniejsza posesja w gminie Mirzec”.

Celem konkursu jest:

 1. wyłonienie i nagrodzenie najładniejszej posesji,
 2. upiększenie ogólnego wizerunku gminy Mirzec,
 3. podniesienie walorów estetycznych gminy Mirzec,
 4. kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek gminy,
 5. promocja ciekawych i niestandardowych rozwiązań.


   Warunki uczestnictwa:
 1. konkurs jest dobrowolny i bezpłatny,
 2. w konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Mirzec, którzy uwiecznią  swoją posesję,
 3. warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronach internetowych w nieprzekraczalnym terminie tj.  do dnia 15 sierpnia 2021 roku,
 4. na stronie biok-mirzec.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić podając swoje dane kontaktowe wraz z opisem co przedstawiają załączone zdjęcia np. adres posesji, ukwieconego balkon, podwórka itp. oraz załączyć max. 3 zdjęcia w formacie jpg o rozmiarze nieprzekraczającym 6MB każde,
 5. uczestnik wysyłając zgłoszenie do konkursu równoznacznie oświadcza, że:
  • jest osobą pełnoletnią,
  • jest autorem zdjęć i posiada do nich pełnię praw autorskich,
  • zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczonymi zdjęciami,
  • udziela zgody na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów ze zdjęć w celach promocyjnych konkursu oraz gminy Mirzec,
 6. jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną posesję,
 7. przesłanie materiałów do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Termin Konkursu.

  a) Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej BiOK www.biok-mirzec.pl ,
  b) wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Mirzec oraz  Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec a także w mediach społecznościowych nie później niż do 22 sierpnia 2021 roku.

  Regulamin konkursu

  Weź udział w konkursie wypełniając poniższy formularz: