„Moja Posesja w Świątecznej Dekoracji”- Konkurs

Wójt Gminy Mirzec  oraz  Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Mirzec do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem:  ,,Moja posesja w świątecznej dekoracji”.

Co roku wielu mieszkańców naszej Gminy w okresie Świąt Bożego Narodzenia dekoruje swoje domy, ogródki, balkony. Zachęcamy Państwa, aby w tym roku uwiecznić swoje udekorowane posesje i wziąć udział w konkursie.

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2021 roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować  Regulamin Konkursu.

Warunki uczestnictwa

 1. konkurs jest dobrowolny i bezpłatny,
 2. w konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Mirzec, którzy uwiecznią udekorowaną świątecznie swoją posesję,
 3. warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronach internetowych w nieprzekraczalnym terminie tj.  do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 4. na stronie  www.biok-mirzec.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić podając swoje dane kontaktowe wraz z opisem co przedstawiają załączone zdjęcia np. adres posesji, udekorowany balkon, podwórko itp. oraz załączyć max. 3 zdjęcia w formacie jpg o rozmiarze nieprzekraczającym 6MB każde,

 

 1. uczestnik wysyłając zgłoszenie do konkursu równoznacznie oświadcza, że:
  • jest osobą pełnoletnią,
  • jest autorem zdjęć i posiada do nich pełnię praw autorskich,
  • zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczonymi zdjęciami,
  • udziela zgody na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów ze zdjęć
   w celach promocyjnych konkursu oraz gminy Mirzec,
 2. jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną posesję,
 3. przesłanie materiałów do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Termin Konkursu.

  a) Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej Gminy Mirzec mirzec.pl oraz na stronie BiOK www.biok-mirzec.pl ,
  b) wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Mirzec oraz Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec a także w mediach społecznościowych nie później niż do 8 stycznia 2022r.


  Kryteria oceny:

 1. wystrój w obrębie całej posesji,
 2. nawiązanie do tradycji świątecznej (bożonarodzeniowej),
 3. walory estetyczne,
 4. oryginalność pomysłu na dekorację.

  Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. oceny zgłoszonych dekoracji dokona komisja konkursowa,
 2. w terminie do 8 stycznia 2022 roku komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszeń do konkursu, a także jeżeli zajdzie taka potrzeba dokona wizytacji w terenie wybranych posesji, biorących udział w konkursie,
 3. z przeglądu komisja sporządzi protokół,
 4. zwycięscy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.

  Nagrody:

Zostaną przyznane nagrody w formie  rzeczowej (talony):

 1. za I miejsce –o wartości 400,00 zł,

 2. za II miejsce –o wartości 300,00 zł,

 3. za III miejsce – o wartości 200,00 zł.

  Postanowienia końcowe:

 1. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu,
 2. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 3. każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska jak również zdjęć posesji i informacji o uzyskanej przez niego nagrodzie na stronach internetowych Gminy Mirzec i BiOK oraz w mediach społecznościowych
  i ewentualnie w prasie lokalnej,
 4. organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych,

informacje na temat konkursu można uzyskać w Ośrodku Kultury w Mircu pod numerem telefonu 41 27 13 586.

 

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

  Attachments