O nas

„ Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.”  Św. Jan Paweł II

Gminna Biblioteka Publiczna  w Mircu  istnieje już 70 lat.  Przez ten okres  przetrwawszy ustrojowe i społeczne przemiany   jest wciąż ważnym punktem na mapie Gminy Mirzec. Stara się najpełniej realizować potrzeby czytelnicze, informacyjne i kulturalno-oświatowe wszystkich odbiorców bez względu na ich wiek, pochodzenie społeczne czy zainteresowania.

Początki Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Pierwszym inicjatorem stworzenia takiej placówki był ówczesny proboszcz miejscowej parafii – ks. Ćwikliński, który przekazał pokaźną część swoich bardzo bogatych zbiorów do użyteczności publicznej istniejącemu wówczas kółku rolniczemu.

Zbiory te były zalążkiem a jednocześnie bodźcem do utworzenia Biblioteki publicznej w gminie. Do wybuchu II wojny światowej bibliotekę na zasadzie pracy dodatkowej prowadził sekretarz Gminy. Po ogłoszeniu alarmu wojennego burmistrz Jan Salwa zebrał księgozbiór i nocą ukrył go w grobowcu na miejscowym cmentarzu. Przechowała się niewielka część księgozbioru, którą po wojnie przekazano miejscowym nauczycielom Kamili i Józefowi Spytkom  z myślą utworzenia skromnej, ale jakże potrzebnej placówki bibliotecznej. Pani Kamila Spytek przyjęła to  z zadowoleniem, dzięki czemu w styczniu 1946 roku dokonano otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu.

W pierwszych latach funkcjonowania biblioteka napotykała duże trudności. Szczególnie z powodu braku odpowiedniego wyposażenia, księgozbioru, lokalu i kadry. W miarę upływu czasu trudności stopniowo malały. Przy współpracy Naczelnej Dyrekcji Bibliotek oraz miejscowej ludności do roku 1950 udało się zebrać 2090 woluminów .Przez 70 lat swojej działalności Biblioteka systematycznie gromadziła książki i zapis w księdze inwentarzowej na koniec 2015 roku wyniósł  21 269 woluminów.

W miarę gromadzenia zbiorów zachodziła konieczność powiększania bazy lokalowej, która była największym problemem placówki. Biblioteka wielokrotnie się przenosiła. W roku 1974 otrzymuje miejsce wprawdzie w prywatnym budynku, ale w miarę wystarczający lokal. W tym czasie otrzymuje także wyposażenie  i fundusze na zakup księgozbioru. Jest to okres pełnego rozkwitu biblioteki mimo, iż w ciągu następnego 10_lecia przenoszona była jeszcze 5 razy. W roku 2002 placówka uzyskuje dla swoich zbiorów lokal znajdujący się w wyremontowanym budynku w centrum Mirca, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. Od początku swojej działalności Biblioteka poszerzała ofertę dla czytelników. Z czasem powstała sieć filii bibliotecznych, które umiejscowiono w poszczególnych  sołectwach. Pod koniec lat osiemdziesiątych działało ich 5. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna  to biblioteka główna w Mircu  i 4 filie biblioteczne: w Gadce, Tychowie Starym ,  Małyszynie i Osinach.

Placówki obsługują rocznie  łącznie  ok. 1000 czytelników, którzy regularnie odwiedzają biblioteki, udostępniają ponad 12 000 zbiorów rocznie  z różnych dziedzin wiedzy. Dysponują łączną liczbą  34 200  woluminów, które dzięki zrozumieniu i owocnej współpracy ze strony władz samorządowych są systematycznie zakupywane. Biblioteka co roku bierze udział w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej dzięki czemu na półkach pojawia się coraz więcej nowości. W roku 2015 zakupiono łącznie 1037 książek  na sumę 23 450 złoty.

Oprócz udostępniania księgozbioru Biblioteka uprawia różne formy popularyzujące czytelnictwo, począwszy od spotkań autorskich, konkursów poprzez lekcje biblioteczne, promocje książek i koncerty. Przy Bibliotece od roku 2010 działa AKS, jest to kontynuacja  działań, które zostały zapoczątkowane poprzez realizację projektów w ramach Programu Integracji Społecznej. Klub jako ośrodek Aktywizacji Społecznej seniorów, obejmuje działaniem osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Mirzec. Jego podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W ostatnich latach bibliotekę odwiedziło wielu znanych pisarzy i ludzi kultury. Byli wśród nich m.in.: Grzegorz Kasdepke, Agnieszka Frączyk, Edyta Zarębska, Izabela Klebańska, Marta Fox, Krzysztof Nawrot, Małgorzata Biesaga, Dariusz Rekosz, Danuta Grechuta, Katarzyna Żak i Izabela Trojanowska- znane aktorki i piosenkarki.

Przez wszystkie lata swojej działalności mirzecka książnica  świadczy usługi na rzecz społeczności lokalnej.  Ci, którzy kochają książki i pragną się rozwijać mają możliwość bezpłatnego korzystania z intelektualnych skarbów w niej zgromadzonych .

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/146/2016 Rady Gminy w Mircu z dniem 1 lipca 2016 roku zostały połączone samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu i Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu. W wyniku połączeniu powstała Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.

Do zadań Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec należy prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców oraz pełnienie funkcji informacyjnej na rzecz mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Szczegółowy zakres działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec określa statut.

Działalność Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec finansowana jest z dotacji udzielanej corocznie z budżetu gminy Mirzec.

Pełen tekst Uchwały dostępny jest tu .