Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec

Biblioteka i Ośrodek Kultury  Gminy Mirzec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biok-mirzec

Data publikacji strony internetowej:12.11.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.02.2021 r

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  ● pochodzą z różnych źródeł (np. linki do innych stronach internetowych),
  ● opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Nie wszystkie materiały graficzne (zdjęcia) mają opisy alternatywne.
 3. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 Treść.

 1. Wszystkie treści zamieszczane są w kolejności daty publikacji, która wyróżnia się przy każdym poście większą czcionką oraz jaskrawym kolorem.
 2. Nagłówki są dobrze widoczne na stronie a w tekście stosowane są odstępy.
 3. Treść wyświetlana jest w układzie pionowym, menu do kolejnych stron w układzie poziomym.
 4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 5. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w osobnym oknie.

Wersja dla niepełnosprawnych

Strona posiada wersję dla niepełnosprawnych, która jest oznaczona widoczną grafiką, umieszczoną w prawym, górnym rogu. Menu narzędzi dostępności wyróżnia się większą i pogrubioną czcionką. Użytkownik może wybrać: powiększenie tekstu,
ustawienie bardziej czytelnej czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności  

Deklarację sporządzono dnia: 22.02.2021 rok       

 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Dyrektor: Dorota Tomaszewska :

E-mail: gdki.mirzec@interia.pl

Telefon: 41 27 13 586

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  ● zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  ● wnioskować o udostępnienie nieczytelnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec

adres: Mirzec Majorat 12, 27 -220 Mirzec

E-mail: gdki.mirzec@interia.pl

Telefon: 41-27 13 586

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Dom Kultury Mirzec Majorat 12:

Budynek nieprzystosowany w pełni dla osób na wózkach.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony północnej ( parkingu)- wejście bez schodów, wejście od strony wschodniej budynku (wejście główne) – do wejścia prowadzą schody i podjazd dla osób na wózkach. Budynek ma dwie kondygnacje – Parter i I piętro. Parter jest przystosowany dla osób na wózkach natomiast na piętro prowadzą schody, nie ma windy.

Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz informacji dotykowej i głosowej o rozmieszczeniu pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  

Jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczenia na polski język migowy.

 • Świetlica sołecka w Małyszynie

Lokal, w którym mieści się świetlica znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Wejście do lokalu jest od strony boiska szkolnego (wschodniej). Do lokalu prowadzą schody i podjazd dla wózków. Lokal (jedno pomieszczenie) znajduje się na parterze, jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczenia na polski język migowy.

 • Klub Wiejski NIWY w Tychowie Nowym

Budynek  nie przystosowany w pełni dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Do budynku prowadzą dwa wejścia oba od strony ulicy (północnej). Do obu wejść prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. W wyposażeniu Klubu jest  schodołaz. Wewnątrz budynku jest jedna kondygnacja bez barier architektonicznych. Znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz informacji dotykowej i głosowej o rozmieszczeniu pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 

Jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczenia na polski język migowy.

 • Centrum Twórczości Ludowej w Osinach

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Do budynku prowadzi dwa wejścia. Jedno ze schodami od strony zachodniej, drugie od strony północnej z podjazdem dla wózków. Budynek posiada dwie kondygnacje: parter i I piętro. Na parterze znajduje się winda i toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz informacji dotykowej i głosowej o rozmieszczeniu pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 

Jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczenia na polski język migowy.

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu

Lokal Biblioteki znajduje się w budynku wielofunkcyjnym w Mircu Starym 18. Wejście do Biblioteki od drogi 744 bez schodów. Lokal znajduje się na jednym poziomie i składa się                    z kilku pomieszczeń: Wypożyczalnia, Czytelnia, biuro, pomieszczenie socjalne i toaleta. Nie jest w pełni  przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Wewnątrz pomiędzy pomieszczeniami są progi, brak także toalety dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do lokalu Biblioteki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz informacji dotykowej i głosowej o rozmieszczeniu pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 

Jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczenia na polski język migowy.

Biblioteka w swoich zbiorach posiada książki, audiobooki i filmy.

 • Filia biblioteczna w Gadce

Lokal biblioteki mieści się w budynku OSP w Gadce. Zajmuje jedno pomieszczenie na parterze .Jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Wejście główne bez schodów. Wewnątrz nie ma barier architektonicznych, jest toaleta dla osób na wózkach.

Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do lokalu Biblioteki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz informacji dotykowej i głosowej o rozmieszczeniu pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczenia na polski język migowy.

Biblioteka w swoich zbiorach posiada tylko książki.

 • Filia Biblioteczna w Małyszynie

Lokal biblioteki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Zajmuje trzy pomieszczenia na  parterze. Nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Wejście od strony wschodniej po schodach. Nie ma podjazdu dla wózków. Wewnątrz także brak udogodnień dla osób na wózkach. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do lokalu Biblioteki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz informacji dotykowej i głosowej o rozmieszczeniu pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 

Jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczenia na polski język migowy.

Biblioteka w swoich zbiorach posiada tylko książki.

 • Filia biblioteczna w Osinach

Lokal biblioteki mieści się w budynku Centrum Twórczości Ludowej w Osinach na I piętrze i zajmuje jedno pomieszczenie. Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Na parterze znajduje się winda i toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz informacji dotykowej i głosowej o rozmieszczeniu pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 

Jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczenia na polski język migowy.