Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w BiOKGM

Zasady bezpiecznych relacji zgodnie ze Standardami Ochrony Małoletnich – komunikat dla Dzieci

Drodzy,

Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec jest działanie dla Waszego dobra i w Waszym najlepszym interesie. Nasz Personel powinien traktować Was z szacunkiem oraz uwzględniać Wasze potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec Was przemocy w jakiejkolwiek formie.

Pracownicy realizując te cele działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Standardów Ochrony Małoletnich ( ten dokument w całości jest umieszczony na naszej stronie www oraz jest dostępny w naszych placówkach) oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji z dziećmi obowiązują wszystkich.

Oto najważniejsze zasady, o których warto pamiętać:

  1. W komunikacji powinniśmy zachować wzajemną cierpliwość i szacunek.
  2. Personelowi nie wolno zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka.
  3. Nie wolno im krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
  4. Nie wolno ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek, informacje o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
  5. Pracownikom nie wolno zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to: ubiór, używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
  6. Pracownikom nie wolno nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.
  7. Pracownikom nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych.
  8. Pracownikom nie wolno proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.

Informujemy również, że każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne.

Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie,( względy bezpieczeństwa, pomoc) uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego.

Nie wolno:

  1. Bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka. Dotyczy to również relacji miedzy Wami.
  2. Dotykać dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.

UWAGA!

Jeśli czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, możesz o tym powiedzieć Dyrektorowi lub jakiemukolwiek innemu pracownikowi– na pewno otrzymasz odpowiednią pomoc!!!!

Jeśli jesteś świadkiem nieodpowiednich zachowań pracowników – REAGUJ!

Powiedz o tym Dyrektorowi lub jakiemukolwiek pracownikowi.

WSPÓLNIE DBAJMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO !

 

Zarządzenie nr 3/2024

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2024 Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec z dnia 15 marca 2024 roku Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2024 -Zasady bezpiecznych relacji zgodnie ze Standardami Ochrony Małoletnich – komunikat dla Dzieci