Kolejna edycja konkursu “Najpiękniejsza posesja w gminie Mirzec”

Wójt Gminy Mirzec  oraz  Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Mirzec do wzięcia udziału w II edycji  konkursu pod hasłem:  ,,Najpiękniejsza posesja w gminie Mirzec”.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować  Regulamin Konkursu.

REGULAMIN  KONKURSU 

„NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA W GMINIE MIRZEC”

 

1. Organizator Konkursu:

Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Mirzec oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.

2. Cele Konkursu:

Celem konkursu jest:

 1. wyłonienie i nagrodzenie najładniejszej posesji,
 2. wzbogacenie i uatrakcyjnienie ogólnego wizerunku gminy Mirzec,
 3. podniesienie walorów estetycznych gminy Mirzec,
 4. kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek gminy,
 5. promocja pomysłowości, ciekawych i niestandardowych rozwiązań dekoracyjnych otoczenia posesji

3. Warunki uczestnictwa:

 1. konkurs jest dobrowolny i bezpłatny,
 2. w konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Mirzec, którzy uwiecznią swoją posesję na zdjęciach,
 3. warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronach internetowych w nieprzekraczalnym terminie tj.  do dnia 20 sierpnia 2022 roku,
 4. na stronie mirzec.pl oraz www.biok-mirzec.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić podając swoje dane kontaktowe wraz z opisem co przedstawiają załączone zdjęcia, m.in.: adres posesji, ukwiecony balkon, podwórko itp. oraz załączyć max. 3 zdjęcia w formacie jpg o rozmiarze nieprzekraczającym 6MB każde,

 

 1. uczestnik wysyłając zgłoszenie do konkursu równoznacznie oświadcza, że:
  • jest osobą pełnoletnią,
  • jest autorem zdjęć i posiada do nich pełnię praw autorskich,
  • zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczonymi zdjęciami,
  • udziela zgody na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów ze zdjęć w celach promocyjnych konkursu oraz gminy Mirzec,
 2. jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną posesję,
 3. przesłanie materiałów do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.Termin Konkursu.

a) Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej Gminy Mirzec mirzec.pl oraz na stronie BiOK www.biok-mirzec.pl ,

b) wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Mirzec oraz Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec a także w mediach społecznościowych nie później niż do 28 sierpnia 2022

5. Kryteria oceny:

 1. dbałość o ład przestrzenny posesji, wygląd i ogólne wrażenie wizualne,
 2. wkomponowanie posesji w krajobraz miejsca,
 3. walory estetyczne,
 4. oryginalność pomysłu na zagospodarowanie zieleni, w tym różnorodność kwiatów, krzewów i drzew.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. oceny zgłoszonych dekoracji dokona komisja konkursowa,
 2. w terminie do 28 sierpnia 2022 roku komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszeń do konkursu, a także jeżeli zajdzie taka potrzeba dokona wizytacji w terenie wybranych posesji, biorących udział w konkursie,
 3. z przeglądu komisja sporządzi protokół,
 4. zwycięscy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.

7. Nagrody:

Zostaną przyznane nagrody w formie  rzeczowej (talony):

 1. za I miejsce –o wartości 500,00 zł,
 2. za II miejsce –o wartości 400,00 zł,
 3. za III miejsce – o wartości 300,00 zł.

8. Postanowienia końcowe:

 1. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu,
 2. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 3. każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska jak również zdjęć posesji i informacji o uzyskanej przez niego nagrodzie na stronach internetowych Gminy Mirzec i BiOK oraz w mediach społecznościowych i ewentualnie w prasie lokalnej,
 4. organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych,
 5. informacje na temat konkursu można uzyskać w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Mirzec pod numerem telefonu 41 27 13 586

Regulamin konkursu

Weź udział w konkursie wypełniając poniższe zgłoszenie